(G)

1. Hef die blye hart na bowe,
dis die dag van saligheid!
Alles noop ons God te lowe
vir die lig alom verspreid: eertyds was dit nog maar flou - vaag deur newels slegs aanskou.

2. Was eens in aloue dae
Isr'el slegs met God bekend,
nou wil Hy in welbehae
Hom tot alle volke wend:
ja, sy Evangeliewoord
klink van volk tot volk steeds voort.

3. Sondaars vanuit alle oorde, woeste heiden en barbaar,
ver ten suide ver ten noorde word nou tot Gods Kerk vergaar: heiden, Jood, Mohammedaan
bid nou ook die Heiland aan.

4. Goddelike liefdekoorde
trek alom tot Jesus heen. Maak uit wydgeleë oorde almal, Heiland, met ons een: één in Heer, geloof en doop, één in keuse, liefde^en hoop.

5. Nuwe broeders, Jesus lede,
ja, ons is nou lotgemeen!
Laat dan ook ons smeekgebede vir mekaar ons snoer aaneen: één in wens, in hart, in sin,
in geloof en broedermin.