(G/F)

1. Sien ons ootmoedig tot U nader,
o God, so eind'loos goed as groot; U was ons vadere 'n Vader,
U was hul Redder in die nood.
As ons gedenk ons voorgeslag, sien ons alom u liefde^en mag. }2x

2. Hoe nietig klein was hulle kragte, hoe groot die taak deur hul aanvaar; hoe skriklik het die vyandsmagte
op hul gestorm! Die kleine skaar
het God gesmeek in bange vrees en Hy was hul 'n skans gewees. }2x

3. Wat U, o God, aan voorgeslagte gedaan het, kan ons nooit vergeet. Toe hul van wrede vyandsmagte verduur het soveel pyn en leed,
het U verhoor die smeekgebed }2x en hul erbarmend uitgered.

4. Hiér moes die Trekkers wilde diere en woeste hordes keer op keer, dáár reuseberge, vol riviere, ontberings oor en oor trotseer;
hoe menigmaal het oral rond }2x ook kinderbloed deurweek die grond!

5. Maar U, o God van leërskare,
het in die uur van grootste nood verstrooi die hordes van barbare,
die volk gered van wisse dood -
ja, ná die angs van donker nag }2x laat daag die blye reddingsdag.

6. Ja, U, o God, het telkemale
gered uit angste en gevaar,
gelei oor berge en deur dale,
geweer die moordspies van barbaar;
en in die nag van bangste nood }2x was ook u hulp en bystand groot.

7. Hoe dikwels was die hoop verlore, kon slegs 'n wonderwerk hul red, maar van U was dié hulp beskore in antwoord op die smeekgebed;
U het u woord gestand gedaan: "Roep My in die benoudheid aan!" }2x

8. U was die God van hul vertroue, u Woord die rigsnoer van hul hart; slegs deur u hand is hul behoue, gesterk, bemoedig in hul smart;
die stigting van 'n vaderland - dit was die leiding van u hand. }2x

9. Maar hoe het in die loop van jare hul nakroos van U afgedwaal, vergeet die stryd met sy gevare, die duur gelofte nie betaal!
God van ons vaadre, o bekeer, bekeer tot U die nakroos weer! }2x

10. Ons pleit, o Heer, op u genade
wat nooit die boeteling verstoot:
o red ons volk tog van die kwade en maak ons in u diens weer groot, dat ons en al ons nageslag
van U alleen ons heil verwag! }2x

11. Bewaar, versterk deur u vermoë wat eens u hand gewerk het, Heer; bring ons u leiding weer voor oë, dat ons U weer as Redder eer; strek oor ons weer u Vaderhand, tot heil van volk en vaderland! }2x